Bezwaar maken en in beroep gaan

Bezwaar tegen besluiten van de overheid

Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid dan kunt u hiertegen bezwaar maken door een bezwaarschrift naar het bestuursorgaan te sturen dat het besluit heeft genomen. Het kan gaan om een beslissingen inzake een vergunningaanvraag, een aanvraag voor een uitkering.
Voor het maken van bezwaar is een bezwaarschrift nodig. Dit kan een zware opgave voor u betekenen, omdat de regels en wetgeving van de overheid moeilijk leesbaar zijn en het voor u vaak onmogelijk is om een adequaat en doeltreffend bezwaarschrift te schrijven.
Wij hebben ervaring met deze bezwaarschriftprocedure en kunnen u hierbij hulp bieden.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn kunnen wij een afspraak maken om het een en ander te bespreken en te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Bezwaar tegen beslissingen van de Belastingdienst.

Bent u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst, bijvoorbeeld met de hoogte van een (definitieve) aanslag of navorderingsaanslag, dan kunt u tegen die beslissing eventueel bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij het belastingkantoor dat de beslissing heeft genomen.
Wij dienen voor u een bezwaarschrift in en wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag. Na deze termijn kunnen wij ook een verzoekschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift wordt altijd aangegeven op de beslissing. U kunt ons dan machtigen om voor u een bezwaarschriftprocedure te starten.
Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de overheid of de Belastingdienst? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Ook ondernemers kunnen bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid of de Belastingdienst.

Beroep aantekenen

U heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de overheid en heeft de overheidsinstantie uw bezwaar ongegrond verklaard dan kunt u – als u niet eens bent met de ongegrond verklaring -  in beroep gaan bij de rechtbank. Het kan ook voorkomen dat u bij een andere instantie in beroep dient te gaan, bijvoorbeeld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven of naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook bestaat de mogelijkheid dat u rechtstreeks moet naar de Centrale Raad van Beroep.
Ook als u langer dan zes weken op de beslissing wacht zonder dat u een uitstelbericht heeft gekregen kunt u in beroep gaan. Daarvoor dient u wel een schriftelijke aanmaning naar de overheidsinstantie hebben gestuurd, zodat deze alsnog een besluit kan nemen. Let er wel op dat in sommige gevallen de beroepstermijn korter is.
In sommige gevallen is er geen bezwaarschriftprocedure en kunt u tegen een beslissing direct beroep instellen bij de rechter. Dit staat dan vermeld op de beslissing van het bestuursorgaan. Is dat niet het geval dan dient er direct contact te worden opgenomen met het betreffend bestuursorgaan.

Let op: als u door de beslissing schade heeft geleden, dan kunt een schadevergoeding vragen.
Tevens kunt u ook verzoeken om vergoeding van de kosten van het proces.

Wij kunnen voor u beroep instellen bij de Rechtbank. Is uw bezwaar ongegrond verklaard en wilt u daarom beroep instellen bij de Rechtbank? Neemt u dan contact op met ons via het contactformulier.

Ook ondernemers kunnen beroep instellen bij de Rechtbank.

Voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank zijn griffierechten verschuldigd.

 

RB logo voor internet png