Bezwaar en beroep

Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid (of ander bestuursorgaan)
dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen. Het kan gaan om een beslissing op bijvoorbeeld een vergunningaanvraag of
een aanvraag voor een uitkering bij de gemeente.
Het indienen van een bezwaarschrift kan voor u een zware opgave zijn, omdat de regels
en wetgeving van de overheid en andere organen moeilijk leesbaar zijn en het voor u
vaak onmogelijk is om een adequaat en doeltreffend bezwaarschrift te schrijven.
Wij hebben ervaring met deze bezwaarschriftprocedure en kunnen u hierbij hulp bieden.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maken wij een afspraak met u om het een en
ander te bespreken en te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Bezwaar tegen beslissingen van de Belastingdienst.

Bent u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst, bijvoorbeeld met de
hoogte van een (definitieve) aanslag of navorderingsaanslag, dan kunt u hiertegen ook
een bezwaarschrift indienen bij het belastingkantoor dat de beslissing heeft genomen.

Let er wel op dat een bezwaarschrift binnen zes weken na de dagtekening van de
beslissing ingediend moet worden. Is het bezwaarschrift niet op tijd ingediend dan kunnen
wij eventueel alsnog een verzoekschrift indienen. De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift wordt altijd aangegeven op de beslissing. U kunt ons dan machtigen om
voor u een bezwaarschriftprocedure te starten.

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de overheid, Belastingdienst of ander
orgaan (zoals UWV, DUO, RDW, CJIB)? Neem dan contact met ons op via het
contactformulier.
Ook voor ondernemers kunnen wij een bezwaarschrift indienen.

Beroep aantekenen

U heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de overheid of ander orgaan en uw
bezwaar is ongegrond verklaard. Dat is geen ramp. U kunt dan – indien u niet eens bent
met de ongegrond verklaring –  in beroep gaan bij de Rechtbank. Het kan ook voorkomen
dat u bij een andere instantie in beroep dient te gaan, bijvoorbeeld bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Ook bestaat de mogelijkheid dat u rechtstreeks moet naar de Centrale Raad van
Beroep.
Ook als u langer dan zes weken op de beslissing wacht zonder dat u een uitstelbericht
heeft ontvangen, kunt u in beroep gaan. Daarvoor dient u wel een schriftelijke aanmaning
naar de overheidsinstantie te hebben gestuurd, zodat deze alsnog een besluit kan nemen.
Let er wel op dat in sommige gevallen de beroepstermijn korter is.
In sommige gevallen is er geen bezwaarschriftprocedure mogelijk en kunt u tegen een beslissing
direct beroep instellen bij de Rechter. Dit staat dan vermeld op de beslissing van de
instantie. Is dat niet het geval, dan dient er direct contact te worden opgenomen met de
betreffende instantie.

Let op: als u door de beslissing schade heeft geleden, dan kunt een schadevergoeding
vragen.
Tevens kunt u ook verzoeken om vergoeding van de kosten van het proces.

Is uw bezwaar ongegrond verklaard en wilt u daarom beroep instellen bij de Rechtbank?
Neemt u dan contact op met ons via het contactformulier.
Ook ondernemers kunnen beroep instellen bij de Rechtbank.

Voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank zijn griffierechten verschuldigd.