Privacyverklaring

Privacyverklaring Bewindvoering

Wijks Consultancy

Wij vinden dat uw privacy belangrijk is en houden ons strikt aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Verder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wijks Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en financiële gegevens, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt u deze gegevens aan ons. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder te kunnen doen. Daarnaast zijn wij door de rechtbank aangesteld om uw belangen te behartigen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Welke gegevens verwerken wij?

In uw dossier leggen wij de volgende gegevens vast: voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, BSN, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, legitimatie (ID/Paspoort of rijbewijs) incl. afbeelding en indien van toepassing een verblijfsdocument.

Daarnaast kunnen de volgende gegevens mogelijk verwerkt worden, dit is afhankelijk van de situatie en/of de opdracht vanuit de cliënt zelf of vanuit opdracht van de rechtbank: burgerlijke staat, bankrekeningen, verzekeringen, inkomsten incl. uitkeringen en pensioenen, uitgaven, bezit, schulden, woonsituatie, gezinssituatie zoals gegevens van kinderen en-of partner, adressen van instanties rondom cliënt(en), medische gegevens, geloofsovertuiging.

Waar bewaren wij uw gegevens?

Alle gegevens die wij van uzelf of anderen ontvangen, leggen wij vast in een digitaal dossier. Het digitale dossier bevindt zich in een elektronisch beveiligde omgeving. Daarnaast leggen wij gegevens vast in applicaties (computersystemen) die wij gebruiken. Alleen medewerkers van Wijks Consultancy hebben direct toegang tot uw gegevens, door middel van persoonlijke inloggegevens.

Wijks Consultancy maakt gebruik van de volgende applicaties:

• Onview b.v., Open Dis en Snelstart voor de registratie van cliëntgegevens

• Microsoft One Drive ten behoeve van archief van geleverde bestanden

• E-mailarchief

• Internetbankieren ABN-AMRO, RABO Bank, ING Bank SNS Bank en ASN Bank

Regelmatig worden back-ups gemaakt om uw en onze gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien u zich bij ons heeft aangemeld, maar er wordt geen bewind uitgesproken, bewaren wij uw gegevens tot 6 maanden na de eerstvolgende (jaarlijkse) accountantscontrole. Indien het bewind na aanmelding wel wordt uitgesproken, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het eindigen van het bewind bij Wijks Consultancy. Na het verstrijken van de wettelijk bewaartermijn worden de gegevens binnen 6 maanden vernietigd, tenzij dit voor de afhandeling van werkzaamheden een langere periode nodig is.

Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?

Wijks Consultancy verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de cliënten, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ten behoeve van de audit voor het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd. Voor dit doel wordt (onder toezicht van Wijks Consultancy) aan de accountant inzage gegeven in alle dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Als u wilt dat andere personen (bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners) inzage krijgen in uw dossier, dan dient u ons schriftelijk of per e-mail toestemming te geven om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail intrekken, zonder opgaaf van reden.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren nadat wij hierover van u een melding ontvangen hebben.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wijksconsultancy.nl of naar Postbus 60077, 1320 AB Almere. Wij zullen dan binnen tien werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.

Wijzigen privacyverklaring

Wijks Consultancy kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw persoonlijke en financiële gegevens beschermd worden.

Overige bepalingen

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw gegevens.

Wijks Consultancy

Postbus 60077, 1320 AB Almere

T 036-3035209

W www.wijksconsultancy.nl

E info@wijksconsultancy.nl

KvK 34247664